Kundvagn

Alternativ leveransadress
Använd samma adress för leverans och betalning
Lägg till/ändra leveransadress
Namn Artikelnummer Pris Kvantitet Moms Rabatt Summa
 
Resultat produktpriser
   

Vald fraktmetod

Ingen leverans vald

Välj lämpligt leveranssätt:


 
Summa:
Noteringar och speciella önskemål
Villkor

Villkor

Allmänna levämmelser IML 2009

 

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de

icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av

skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och

uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest

ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.

Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på programvara som ingår i leveransen i

den mån särskilda villkor gäller för programvaran.

Ritningar och beskrivningar

2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra

data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är

ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen

hänvisar till dem.

3. Om inte annat avtalats förblir alla av säljaren tillhandahållna ritningar och

tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav säljarens egendom. De

får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras,

reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav,

vilka av köparen överlämnats till säljaren, förblir köparens egendom. De får icke

utan dennes medgivande användas av säljaren eller kopieras, reproduceras,

utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.


Sekretess

5. Information om förhållanden – däri innefattat teknisk information samt

relationer till kunder och andra affärskontakter – varom kännedom vunnits på

grund av parternas samverkan skall, i den mån som de inte är allmänt kända, inte

vidareföras till tredje man genom överlämnande av handlingar eller på annat sätt i

annan mån än vad som är nödvändigt för att tillgodose partens fullgörelse eller

intresse av avtalet. Part skall genom tystnadsförbindelse för personal eller andra

lämpliga åtgärder tillse att denna sekretesskyldighet iakttas. Skyldigheten gäller

även efter det att avtalet fullgjorts eller upphört.


Förpackning

6. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.


Leveransprov

7. Avtalade leveransprov skall utföras i säljarens fabrik under normal arbetstid,

såvida icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke

angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, som

allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch i det land, där varan

tillverkas.

8. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparens

ombud kan närvara. Om köparen icke är företrädd vid proven, skall säljaren

tillställa köparen provningsprotokollet, som skall utgöra bindande bevisning om det

som avses att fastställas genom provet.

9. Om varan vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall säljaren med

all skyndsamhet tillse att varan bringas i överensstämmelse med avtalet. På

köparens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig

kan nytt prov icke påfordras.

10. Säljaren skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i hans fabrik.

Köparen skall svara för egna kostnader såsom reskostnader och traktamenten för

av honom anlitade medhjälpare vid provet.


Leverans och leveranstid

11. Leverans sker fritt säljarens lager.

Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:

a) dagen för ingåendet av avtalet;

b) dagen då säljaren erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller

andra tillstånd;

c) dagen då säljaren mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall

erläggas innan tillverkningen påbörjas;

d) dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data

och instruktioner.

Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår

dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela

köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den

tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

12. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera

parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen

anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt.

Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten sex månader

efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke.

Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

13. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 34

angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall

leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning,

oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av

den avtalade leveranstiden.

14. Om säljaren icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med

stöd av bestämmelserna i punkt 13 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite,

såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att

köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad

försening.

Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite:

0,5 % per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför

sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett

bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000

svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25 % per

vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat

från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 7,5 % av

den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke

kan tas i avsett bruk.

Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 16 utesluter köparens rätt till vite varje

annan påföljd i anledning av säljarens dröjsmål att avlämna varan.

15. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 14, har han rätt att

häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet

beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva

köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och säljaren inte

avlämnar varan före fristens utgång.

Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan

avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt

föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och

säljaren insett eller borde ha insett detta.

16. Om köparen enligt punkt 15 häver köpet eller del därav har han med den

begränsning som föreskrivs i punkterna 37-39 rätt till ersättning för merkostnad

på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana

kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

17. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på

fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid

ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet

beräknas kunna ske.

Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta

skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade

levererats.

18. Om köparens i punkt 17 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande

som avses i punkt 34, äger säljaren skriftligen uppfordra köparen att inom skälig

tid mottaga varan.

Om köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta, äger säljaren genom

skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av varan

som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

19. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans

förstörelse och är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som kan uppkomma

för vård, lagring eller försäkring av varan.

Om säljaren häver avtalet enligt punkt 18 har han rätt till ersättning av köparen

med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som

säljaren kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid

förutsätts att säljaren om möjligt försöker sälja varan till annan.


Pris och betalning

20. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på

grund av skatter, offentliga avgifter eller växelkursförändringar efter offertdatum.

Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt

punkt 13 förlängs med mer än sex månader, är säljaren inte bunden av det

avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning

av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

21. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen icke

erlägger betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 34 inom tre

månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger säljaren genom

skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på

samma sätt som föreskrivs i punkt 19, andra stycket.


Återtagandeförbehåll

22. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina

förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta

sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo

betalts inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant

sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses

icke som betalning, förrän den är helt inlöst.


Ansvar för fel

23. Säljaren förbinder sig att i enlighet med punkterna 24-32 avhjälpa alla

genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel.

24. Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns

det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig

reklamation ske genast.

Säljarens ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar

efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad

dag för leverans eller den senare dag när säljaren fullgjort vad som ankommer på

honom enligt avtalad leveransklausul.

25. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och

under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid

av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga

delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit

obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 23.

26. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i

Punkt 23, skall säljaren avhjälpa felet med all skyndsamhet och - med undantag av

vad som sägs i punkt 27 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller

utbyte till säljaren återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 23, för

såvitt inte säljaren finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen.

Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall

säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på

den felaktiga delen.

Säljaren får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen

skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta

ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna säljaren ett belopp som

svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som säljaren skall återbetala

till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala

för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot

varans värdeminskning.

27. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga

delar till säljaren, medan säljaren skall bära kostnaden och stå risken för

transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna

bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten.

Om säljaren utför i punkt 26 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne

erlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för säljarens

personal.

28. Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 23, skall ställas till

säljarens förfogande.

29. Om säljaren oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser

enligt punkt 26, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer

eller låta tillverka ny vara på säljarens bekostnad, under förutsättning att han

därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och säljaren

insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd

av säljarens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning

ske enligt punkt 26, tredje stycket.

Säljarens skyldighet att själv utföra i punkt 26 angivna åtgärder och att ersätta

köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt

motsvarar15 procent av priset för varan.

30. Säljarens ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet

material eller på av denne föreskriven konstruktion.

31. Oavsett vad som stadgas i punkterna 23-30 gäller icke säljarens förpliktelser

längre än femton månader från den ursprungliga garantitidens början.

32. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda

arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade

av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan

säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal

förslitning eller försämring. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som

föreskrivs i punkterna 23 – 31. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som

exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.


Produktansvar

33. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs

ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte

ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.

Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar

a/ på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då

godset är i köparens besittning eller

b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens

produkter ingår.

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till

grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller

förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skrifligen underrättas

härom.

Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller

skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas

på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det

inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras på

sådant sätt som anges i punkt 42.


Befrielsegrunder

34. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet -

såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i

energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd,

olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller

uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat

förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen

kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin

förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

35. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 34, bör den part som berörs

därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

36. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt

punkt 15 och säljarens rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att

ta emot varan enligt punkt 18 eller att betala för den enligt punkt 21 har vardera

parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan

omständighet, som avses i punkt 34, genom skriftligt meddelande till motparten

rätt att häva avtalet.


Begränsning av skadeståndsskyldigheten

37. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter,

skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för

avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa

omständigheter, och med de i punkterna 38 och 39 ytterligare angivna

begränsningarna.

38. Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger att vidta skäliga

åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall

skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

39. Det sammanlagda belopp, som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på

grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande 15 procent av priset för

varan, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).


Preskription

40. Anspråk mot säljaren förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt punkt

42 inte inleds inom två år från varans avlämnande.


Export- och importlicens, förbud mot re-export m m

41. Köparen förbinder sig

a) att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens

för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga

uppgifter

b) att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan

helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser

c) att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar

köparen enligt b) ovan.


Domstols- och skiljeförfarande

42. Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas

genom ansökan om betalningsföreläggande och tvister rörande mindre än 10

basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid

allmän domstol.

Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom

käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän

enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.